top of page

PRAKTIJK DOMEIN

Incasso

Invordering factuur

Bij een minnelijke invordering kan een schuldeiser zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incassobureau om voor de schuldeiser de schuld te innen. Ook zij zijn gebonden aan regels bij een minnelijke invordering

Echtscheidingen

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk. De vormen van echtscheiding zijn: 1. De echtscheiding door onderlinge toestemming. Die echtscheiding is gebaseerd op het onderlinge akkoord van de echtgenoten op alle punten. Vooraf moet door de echtgenoten een overeenkomst worden opgesteld waarin de voorwaarden van de scheiding en in voorkomend geval de punten met betrekking tot de minderjarige kinderen geregeld zijn.

Huurrecht

Huur, Verhuur, Koop & Verkoop

Huurrecht valt grotendeels uiteen in twee deelgebieden: woning- en handelshuur.

  • Als verhuurder of huurder van een appartement of huis staat de deur van Metis Advocaten steeds open. Wij geven advies en zorgen ervoor dat de huurovereenkomst aan alle wettelijke vereisten voldoet. Ook bij een mogelijk conflict kan u op ons beroep doen. Wij ondersteunen en begeleiden u, tevens tijdens een procedure voor de vrederechter

  • Handelshuurovereenkomsten zijn aan enkele zeer specifieke regels onderworpen. Ons kantoor staat ter beschikking van zowel de verhuurder als de huurder voor het opstellen of nakijken van de handelshuurovereenkomst. Zodanig dat deze aan alle wettelijke en juridische vereisten voldoet en uw belangen perfect veilig stelt.

Burgerlijke 

Aansprake-

lijkheid

Wat zijn de grondregels van Aansprakelijkheidsrecht?

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 : Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht diegene door wiens schuld de schade is ontstaan deze te vergoeden.

Burgerlijk Wetboek artikel 1383 : Ieder is aansprakelijk, niet alleen voor de schade die hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Fout, Schade & Aansprakelijkheid

Strafrecht

Bijstand, Dader & Slachtoffer

Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd).


Het materieel strafrecht omvat het Strafwetboek van 5 oktober 1867, de complementaire wetten alsook allerlei bijzondere wetten en in feite alle rechtstakken die strafbepalingen bevatten, met name ook het fiscaal rechten sociaal recht

Letselschade

Bijstand, Slachtoffer & Medische expertise

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke materiële en immateriële schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade. 

Handelsrecht
 

Procedure ondernemingsrechtbank

België kent een afzonderlijk handelsrecht. Voor een welomschreven categorie van handelaars of daden van koophandel geldt een afzonderlijk wetboek van koophandel. Over het algemeen is de bewijsvoering onder handelaars soepeler en gemakkelijker. Er zijn afzonderlijke rechtbanken van koophandel, ook handelsrechtbanken genoemd.

Bouwrecht

Bijstand bouwproblemen

België kent een afzonderlijk handelsrecht. Voor een welomschreven categorie van handelaars of daden van koophandel geldt een afzonderlijk wetboek van koophandel. Over het algemeen is de bewijsvoering onder handelaars soepeler en gemakkelijker. Er zijn afzonderlijke rechtbanken van koophandel, ook handelsrechtbanken genoemd.

Contractrecht

Bijstand, Opstellen & Nakijken van contracten

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdigerechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

Alimentatie

Betalen en invorderen alimentatie

Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote of aan de kinderen na een echtscheiding.

Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-, toezichts-, opvoedings- opleidings- en ontplooiingskosten van zijn kinderen.Onderhoudsgeld voor de kinderen.

bottom of page