top of page

ERELONEN

Erelonen

Het ereloon is de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat.

 

De advocaat kan zijn ereloon berekenen op drie wijzen:

 

  1. Vergoeding per uur: u betaalt een bedrag per aanrekenbaar uur voor geleverde diensten.

  2. Vergoeding naargelang de waarde van de zaak: u betaalt een percentage op het in geld waardeerbare belang van de zaak.

  3. Vergoeding per prestatie: u betaalt een op voorhand afgesproken forfaitair bedrag voor de op voorhand afgesproken te leveren prestatie.

Vergoeding per uur

Bij een vergoeding per uur, wordt elke prestatie nauwgezet bijgehouden in een prestatiestaat. De cliënt heeft ten allen tijde inzage in deze prestatiestaat. Ons kantoor hanteert een indicatief basisuurtarief van € 110,00 tot € 125,00 per uur, exclusief BTW. In onderling overleg zijn vele variaties op dit uurloon mogelijk, zowel naar boven als naar beneden. Zo´n variatie is mogelijk, rekening houdend met de aard van de zaak, de snelheid waarmee dient ingegrepen te worden, het resultaat van de gevoerde procedure, de moeilijkheidsgraad van het dossier, de draagkracht van de cliënt, de goede zakenrelatie.

Volgens de waarde van de zaak

Wanneer wij ons ereloon begroten volgens de waarde van de zaak verloopt dit per schijf volgens de volgende schaal:

 

van 0 € tot 7.500 € : 15%

van 7.501 € tot 75.000 € : 10%

van 75.001 € tot 150.000 € : 8%

van 150.000 € tot 300.000 € : 6%

meer dan 300.000 € : 4%

De percentages zijn bedragen exclusief BTW. Ook hier kunnen correctiecoëfficiënten worden toegepast. Een vermindering van het percentage kan bv. worden weerhouden in bepaalde concrete gevallen, zoals voor het bedrag dat niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakt.

Voor bepaalde concrete prestaties worden door ons kantoor, na voorafgaandelijke afspraak met de cliënt, specifieke tarieven toegepast, dewelke een gemiddelde uitmaken voor die welbepaalde zaken.

Vergoeding per presentatie

Kosten

Er bestaan twee soorten kosten: enerzijds de dossier- of kantoorkosten en anderzijds de voorgeschoten kosten uit art. 28,5° Wetboek BTW.

 

1) De dossier- of kantoorkosten dekken de secretariaats- en algemene kantoorkosten. Zij omvatten de volgende posten:

 

•brieven/dactylografie: 11,00 € per blz.

•fotokopies: 0,45 € per kopie

•verplaatsingskosten: 0,75 € per km

•aantekenrecht: volgens posttarief

 

Deze kosten worden sedert 01/01/2014 verhoogd met 21 % BTW

 

2) De voorgeschoten kosten zijn kosten die de advocaat in naam en voor rekening van de cliënt doet. De meest voorkomende zijn kosten die aan de rechtbank (bv. rolrechten, griffierechten), aan de gerechtsdeurwaarder (bv. dagvaarding) of aan deskundigen (bv. expertisekosten) betaald worden. De betaling verloopt via de advocaat. De advocaat rekent ze door aan de cliënt aan reële kostprijs. Overeenkomstig artikel 28,5° BTW-Wetboek dient de advocaat op deze kosten geen BTW aan te rekenen. Aan het einde van een procedure beslist de rechtbank welke partij deze kosten definitief ten laste neemt.

 

Alle kosten worden nauwgezet bijgehouden in een prestatiestaat. De cliënt heeft ten allen tijde inzage in deze prestatiestaat.

BA-verzekering

De Orde van Vlaamse Balies sloot een collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid” af met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de (extra-) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep. Deze polis werd afgesloten bij verzekeraar AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang biedt een waarborg van 1.250.000 € per schadegeval.

Sedert 01/01/2014 is een advocaat BTW-plichtig. Daar waar hij voorheen “ereloonnota’s” uitschreef, schrijft hij thans “facturen” uit. Het bedrag dat u betaalt aan uw advocaat is tweeledig: het bestaat uit erelonen en uit vergoeding van kantoorkosten. Op beide bedragen is 21 % BTW verschuldigd.

 

Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden, wordt er gewerkt met provisies (voorschotten), die u betaalt naarmate uw zaak vordert.

bottom of page